ศูนย์ฯ 8 (ขอนแก่น)
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ( ขอนแก่น )

 

       ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่  8 (ขอนแก่น) ได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.3.2/196  ลงวันที่  8  มีนาคม  2547  ก.พ.ได้อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการเกลี่ยอัตรากำลังของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กำกับดูแลและบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  19  จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ  จังหวัดขอนแก่น  หนองคาย  อุดรธานี    เลย    หนองบัวลำภู    อุบลราชธานี    สุรินทร์    ศรีสะเกษ    อำนาจเจริญ    ยโสธร  นครราชสีมา   บุรีรัมย์   ชัยภูมิ   นครพนม    สกลนคร    มุกดาหาร    มหาสารคาม  ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์

   

ที่อยู่ปัจจุบัน        เช่าอาคารพาณิชย์   เลขที่  168/112-113  ถนนประชาสโมสร  ตำบลในเมือง

                             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000  

โทรศัพท์             0-4324-6158 , 0-4324-7069 , 0.4324-6281

โทรสาร               0-4324-6281

E-mail                 Centre8_@yahoo.com ,Centre8_hotmail.com , Center8@cdmb.go.th

Web.                   center8kk.siam2web.com

 

ภารกิจหลัก  ได้แก่

1. ดำเนินการขุดลอกฟื้นฟูและบำรุงรักษาเส้นทางน้ำให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ  สามารถใช้ประโยชน์ในการเดินทางขนส่ง การป้องกันอุทกภัย การเกิดภัยแล้งและการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง

2. ควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรและซ่อมบำรุงรักษาเรือขุด  เรือพี่เลี้ยง  โป๊ะบรรทุกรถขุด  รถขุด  รถยกอุปกรณ์การขุดลอกและยานพาหนะการขุดลอก

3. ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร  สถานที่   พัสดุต่าง ๆ และขอบเขตเส้นทางน้ำในความรับผิดชอบ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาอีสาน  สืบสานเส้นทางน้ำ  สร้างความมั่นคงชีวิต  พิชิตความยากจน

 

บุคคลากรในหน่วยงาน

งานธุรการ

1.นางอุไล  พันธ์พรม  รรก.หธก.

2.นางสาวทิฆัมพร  เผ่าจินดา

3.นางอำพร  พรมอุ่น

4.นางรินรดา  พันธ์พรม

5.นายสุเทพ  ทัพซ้าย

6.นางสาวพรทิวา  ตะภา

7.นางสาวปรารถนา  ตูมพิทักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาฯ

1.นายระพีพันธ์  แสนสนิท  หัวหน้างานพัฒฯ

2.นายศิริศักดิ์  ศุภผล

3.นายสราวุฒิ  โพธิ์มูล

4.นายภูวเดช  เยาวนารถ

5.นายมรุต  สุขประกอบ

6.นายประยูร  โคตุง

7.นายลำพูล  ศรีกุลคร

8.นายสมคิด  วงศ์ชานนท์

9.นายสันตื  สมน้อย

10.นายอนุพงษ์  สมน้อย

11.นายศุภฤกษ์  เถื่อนนาดี

12.นายภคนันท์  ศรีสุภาพ

13.นายวิรุต  ไววิชา

14.นายประพาล  รักอุบล

15.นายวรวุฒิ  ดีพลงาม

16.นายวันชัย  อันไชยศรี

งานซ่อมบำรุง

1.นายทองสุข  บุตรอุดร  หัวหน้างานซ่อมฯ

2.นายสุรชัย  แนวถาวร

3.นายวุฒิชัย  เปรมสุข

4.นายสุรศักดิ์  แก้วบุญศรี

5.นายไชยา  กุลสุวรรณ

6.นายวิริยะ  ขาวถิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 28,887 Today: 7 PageView/Month: 152

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...